کتاب پروژه شادی اثر گریچن رابین

کتاب پروژه شادی اثر گریچن رابین

خرید کتاب پروژه شادی اثر گریچن رابین

قیمت کتاب : 35000 تومان

کتاب «پروژه شادی» نوشتهی «گریچن رابین» و ترجمهی «آرتمیس مسعودی» است. در پشت جلد کتاب میخوانید: «گریچن رابین یک عصر بارانی که سوار اتوبوس بود، از خودش پرسید: “اصلا من از زندگی چه میخواهم؟” و پاسخ داد: “میخواهم شاد باشم” او تا آن موقع، هرگز برای فکرکردن در مورد شادی وقت صرف نکرده بود. ناگهان تصمیم گرفت یک سال کامل را به انجام یک پروژه شادی اختصاص دهد. نتیجه چه بود؟ خلق یکی از عمیقترین و جذابترین آثار موجود در مورد شادی و کسب عادتهای خوب در زندگی. پروژه شادی تلفیقی از پژوهشهای دهههای گذشته با پژوهشهای علمی امروزی است و رابین خوانندگان آن را در تجربیات یکسالهی خود برای دستیابی به شادی بیشتر شریک میکند. برخی گفتهاند “پروژه شادی” رابین نهتنها یک کتاب، بلکه جنبشی است که برای خود طرفدارانی دارد و در سراسر جهان، گروههایی ایجاد شدهاند که آنها برای گفتوگو در مورد پروژههای شادی خویش گردهم جمع میشوند. این کتاب به بیش از 35 زبان ترجمه شده و در صدها گروه کتابخوانی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است. … کتاب پروژه شادی، بیش از دو سال در صدر پرفروشترین کتابهای نیویورکتایمز قرار داشته و بیش از 5.1 میلیون نسخه از آن فروش رفته است.» این کتاب را انتشارات «آموت» منتشر کرده است.

دانلود کتاب پروژه شادی اثر گریچن رابین

خرید کتاب پروژه شادی اثر گریچن رابین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *