همراهی جامعه جهانی با ایران در جام جهانی پس از برجام


جهانیان شایستگی های مردم ایران و مهربانی و انسان دوستی هموطنان را در روسیه نظاره کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری کتاب برتر، بیست سال انتظار برای پیروزی ایران در جام جهانی فوتبال برای افزایش اعتبار ورزش ایران و بازخورد مثبت آن در ارتقا پرستیژ بین المللی به دلیل اهمیت رویداد عظیم جام جهانی به انذاره کافی ارزش آفرین است.

ارزش های این پیروزی را فقط در کسب سه امتیاز و گل دقایق پایانی و البته بازی تیزهوشانه ملی پوشان در کنترل مراکش و در نهایت شادی یک ملت نباید جستجو کرد.

جام جهانی متاثر از جامعه جهانی است. جام جهانی را نمی توان بدون تاثیرگذاری عوامل مرتبط در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، نظامی و سیاسی ارزیابی کرد.

مصادیق فراوانی در تأثیر گذاری مبادلات سیاسی در جام جهانی وجود دارد که می توان در واگذاری میزبانی ها و حتی ساز و کار رویارویی های تیم ها وچگونگی مقابله تیم های فوتبال کشورهای درگیر در مستطیل سبز می توان یافت.

در این بین حتی می توان حضور ایران و برخورد جوامع مختلف اروپایی را با ایران در حاشیه جام جهانی مورد تحلیل جدی قرار داد.

جام جهانی ١٩٩٨ که انتظار بیست ساله ایران برای حضور در این رویداد را محقق ساخت، اعتبار و پرستیژ بین المللی ایران را در یک میدان پرمخاطب ورزشی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی به منصه ظهور رساند و بازی ایران و آمریکا حتی جهانیان را با توانمندی فنی و فرهنگی ایران آشنا ساخت و در مقابل تبلیغات منفی آمریکا که از سالیان دور بر ضد ایران آغاز شده بود ، رنگ واقعی اش را از دست داد.

جهانیان شایستگی های مردم ایران و مهربانی و انسان دوستی هموطنان را نظاره کردند.

واقعیت ایران هم همین مهربانی و تمدن غنی بود نه آن فیلم هایی که با کمک اسرائیل و آمریکا به نمایش در می آمد.

حضور ایران در جام جهانی ٢٠٠٦ و ٢٠١٤ نیز باز هم واقعیت های بیشتری را از فرهنگ و تمدن ایرانی بر جامعه جهانی به منصه ظهور رساند.

اما جام جهانی ٢٠١٨ از منظر دیگری قابل بررسی است.

این جام جهانی در دوران پسابرجام که دنیا از بدعهدی و ناجوانمردی آمریکا به شگفت آمده و در نوع خود برخورد مردم جوامع مختلف که در روسیه گردآمده اند قابل توجه است.

اکنون برخورد دوستانه تر فوتبال دوستان کشورهای دیگر با ایران کاملا مشخص و قابل توجه است، آنچنان که در عرصه سیاسی اروپاییان با آمریکا همراه نشدند و بر خلاف همیشه مقابل ایران قرار نگرفتند ، این رویکرد در عرصه فرهنگی و اجتماعی نیز تسری پیدا کرده است بطوری که روس ها برخورد مشفقانه نسبت به ایرانی ها دارند.

روس ها از برد ایران مقابل مراکش واقعا خشنود شدند و این علاقمندی در سن پترزبورگ به راحتی قابل درک بود.

مردم دیگر کشورها با شناخت دقیقتری از ایران صحبت می کنند.

نگاه مهربانانه و سرشار از دوستی بین ایرانیها و بقیه فوتبال دوستان سراسر جهان هر چند ناشی از تحقق بازخورد نزدیکی ملتها به دلیل فلسفه فوتبال است اما بخش عمده دیگر این دوستی ملل را باید در مراودات سیاسی ایران دانست که توانست در برجام واقعیت های فرهنگی ایران را به دنیا معرفی کند.

تدبیری که به جای ستیزه جویی با جهان انسان دوستی ایران را نشان داد و از طرفی اقتدار در مقابل خصومت را مورد تاکید قرار داد نقش ارزنده ای در عظمت ایران داشته است.

ایران در سی ماه مذاکره سیاسی پیروزی های ارزشمندی به دست آورد که یکی از این پیروزی ها همراهی جامعه جهانی با اندیشه های ایرانیان بود که جام جهانی این واقعیت را نشان داد.

یادداشت: علیرضا صدرایی