هدفمان توسعه زیرساخت های دوچرخه سواری درتمام استان است


فرهاد دیناروندگفت : توسعه زیرساختهای دوچرخه سواری دراستان ازاهداف هیئت دوچرخه سواری لرستان است.

به گزارش خبرگزاری کتاب برترازلرستان ؛ دیناروند روز شنبه درمراسم اهدای احکام اعضا، روسای هیئت های شهرستانی ومسئولین کمیته های هیئت دوچرخه سواری استان ، اظهارکرد:توسعه زیرساختهای دوچرخه سواری دراستان ازشعارهای  هیئت جدید است که درراستای عملیاتی کردن آنهاتلاش خواهیم کرد.

او با اشاره به مرگ شادروان نوروزی دوچرخه سواربروجردی به هنگام تنرین درجاده ها ، افزود: اگرزیرساخت های لازم دوچرخه سواری ازجمله پیست تمرینی دراستان وجودداشت شادروان نوروزی جان خودرا ازدست نمی داد.

دیناروندبا اشاره به لزوم توسعه همه رشته هاوماده های دوچرخه سواری دراستان ،تصریح کرد:رشته تریال ، کوهستان ، BMXرا مورد حمایت قرارمی دهیم.

رییس هیئت دوچرخه سواری لرستان بابیان اینکه بحث برگزاری سه شنبه های بدون خودرو را به شهردارخرم آباد ارائه داده ایم، یادآورشد: همچنین توسعه وراه اندازی ایستگاه های دوچرخه سواری درتمام شهرهای استان از اهداف مدنظرما خواهدبود.

اوبا بیان اینکه سلامتی دوچرخه سواران مهمتراز بحث قهرمانی است ،گفت: هیئت های شهرستانی بحث شفافیت مالی ، هماهنگی با کمیته های هیئت استان ،پاسخگویی به مکاتبات درچارچوب قانون ،استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی برای توسعه دوچرخه سواری  واستفاده از ظرفیت رسانه هارا مدنظرقراردهند.

رییس هیئت دوچرخه سواری لرستان با اشاره به لزوم توجه به بیمه ورزشکاران ، تاکید کرد:باتوجه به اهمیت این موضوع  روسای هیئت های شهرستانی درجهت افزایش ورزشکاران سازمان یافته کوشش مضاعف داشته باشند. 

فرهاد دیناروند ابراز امیدواری کرد با همکاری وهماهنگی وهمدلی لازم بتوانیم باعث پیشرفت وارتقا دوچرخه سواری درتمام استان شده وبه یک هیئت موفق تبدیل شویم.