نشست معرفی وبررسی کتاب پژوهشی انتقادی کاربردی در مکتب های ادبی