نشست توسعه ورزش شهروندی | خبرگزاری کتاب برترعکاس:

سعید زارعیان


نشست «توسعه ورزش شهروندی» با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان و رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران برگزار شد
شجاع پوریان با بیان اینکه جهش بسیار خوبی در توسعه ورزش های همگانی صورت گرفته، اظهار کرد: تهران رتبه دوم ورزش همگانی را بدست آورده و باید به رتبه اول برسیم. همچنین بدنبال رسیدن به استانداردهای جهانی هستیم
احمدی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان نیز در این نشست با استقبال از کتاب برترمه های جدید سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: اقدامات سازمان ورزش به الگویی برای سایر شهرها تبدیل شده است