نتایج مسابقات قهرمانی فوتبال جوانان استان آذربایجان غربی


گروه سه مسابقات قهرمانی فوتبال جوانان استان آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش کتاب برتر آذربایجان غربی، در مسابقات گروه سه مسابقات قهرمانی فوتبال جوانان استان که در ارومیه برگزار شد نتایج زیر بدست آمد:

 سه شنبه (۹۷/۰۵/۰۹)

اروم اسپور ارومیه ۰ هیئت فوتبال سلماس ۲

نود ارومیه ۲ شین آباد پیرانشهر ۱

چهارشنبه (۹۷/۰۵/۱۰)

هیئت فوتبال سلماس ۴ شین آباد پیرانشهر ۰

اروم اسپور ارومیه ۰ نود ارومیه ۴

پنجشنبه (۹۷/۰۵/۱۱)

اروم اسپور ارومیه ۳ شین آباد پیرانشهر ۰

نود ارومیه ۲ هیئت فوتبال سلماس ۵

در جدول هیئت فوتبال سلماس با ۹، نود ارومیه با ۶ و اروم اسپور ارومیه با ۳ امتیاز اول تا سوم هستند.