نامزدهاي ۲ گروه جشنواره نقد كتاب معرفي شدند


برای دریافت جدیدترین خبرها در زمینه کتاب و ناشران تلگرام کتاب برتر را دنبال کنید.
برترین سایت کتاب درایران

 

 

تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۵۱

 

 

مقاله‌های راه‌یافته به مرحله دوم پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در گروه های کلیات و اطلاع رسانی و فلسفه، کلام و عرفان معرفی شدند.

نامزدهاي ۲ گروه جشنواره نقد كتاب معرفي شدند

 

به محقق خبرگزاری کتاب ایران(کتاب برتر)، از ميان 37 مقاله ارزيابي شده در مرحله نخست داوري در گروه كليات و اطلاع رساني، ۱۱ مقاله راه‌يافته به مرحله دوم اين جشنواره مشخص شده‌اند.

۱۱ مقاله راه يافته به مرحله دوم  پانزدهمين دوره جشنواره نقد كتاب در گروه  كليات و اطلاع رساني شامل مقاله هاي(«استناد يك اصل فراموش شدة علمي در كتاب اصول و مباني نشريات دانشگاهي»، مهدي محمدي، نقد كتاب اطلاع رساني و ارتباطات، ش16، زمستان1396)، («بررسي و نقد كتاب روش شناسي تحقيقات كيفي»، مصطفي همداني، پژوهشنامة انتقادي متون، ش 45، خرداد و تير1396)، («پياده سازي فناوري اطلاعات در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني»، يعقوب نوروزي، نقد كتاب اطلاع رساني و ارتباطات، ش13و14، بهار و تابستان 1396)، («تاريخ اجتماعي نشر ايران»، مجيد رهباني، جهان كتاب، ش337و 338، خرداد و تير 1396)، («تاريخ و تحول نشر»، حميد محسني، نقد كتاب اطلاع رساني و ارتباطات، ش16، زمستان1396)، («الزامات الگو براي سامانه اي پيشينه»، ابراهيم عمراني، نقد كتاب اطلاع رساني و ارتباطات، ش16، زمستان1396)، («ناگفته هايي دربارة مجلدي از فهارس مجلس (نقد فهرست نسخه هاي خطي مجلس، ج 45)»، جواد بشري، آينة پژوهش، ش167و168، آذر و اسفند 1396) است.

همچنين، مقاله هاي(«نقد و بررسي كتاب تجاري سازي دانش در مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها (مفاهيم، الزامات و روش ها) »، حسين علي جاهد، نقد كتاب اطلاع رساني و ارتباطات، ش13و14، بهار و تابستان 1396)، («نقد و بررسي كتاب مباني نظريه پردازي»، فريبا صياد، نقد كتاب علوم اجتماعي، ش14، تابستان 1396)، («نقدي بر كتاب كتابداري پزشكي»، حسن اشرفي ريزي، نقد كتاب اطلاع رساني و ارتباطات، ش15، پاييز 1396)و  («هم نويسندگي برپايه ويكي نويسي: نقدي بر كتاب مقدمه اي بر علم اطلاعات و فناوري»، سعيد اسدي، نقد كتاب اطلاع رساني و ارتباطات، ش13و14، بهار و تابستان 1396) به مرحله دوم داوري پانزدهمين دوره جشنواره نقد كتاب راه يافتند.

در گروه فلسفه، كلام و عرفان از ميان 103 مقاله ارزيابي شده در مرحله نخست داوري، مقاله هاي(«با عارفان در جغرافياي تاريخي سرزمين جان نقد و تحليل كتاب تصوف (خاستگاه، تاريخ و موضوعات وابسته)»، مريم حسيني، نقد كتاب ادبيات، ش 12، زمستان 1396)، («بررسي و نقد كتاب داوري‌ها، شناخت‌شناسي و نظام نوري در فلسفة اشراق»، زهره سعيدي، پژوهشنامة انتقادي متون، ش5، آذر و دي 1396)، («بررسي و نقد ترجمۀ جلد چهارم تاريخ فلسفۀ غرب راتلج»، مجيد صدرمجلس، پژوهشنامة انتقادي متون، ش5، آذر و دي 1396)، («بررسي و نقد كتاب ما و ميراث فلسفي‌مان»، مسلم طاهري، پژوهشنامة انتقادي متون، ش2، خرداد و تير 1396)، («بررسي و نقد كتاب پايان تاريخ از نظر فلاسفه مدرن و پست مدرن»، محمد اصغري، پژوهشنامة انتقادي متون، ش5، آذر و دي 1396)، («بررسي و نقد كتاب تاريخ فلسفة راتلج؛ ج. 4»، سيدمصطفي شهرآييني، پژوهشنامة انتقادي متون، ش5، آذر و دي 1396)، («بررسي و نقد كتاب شرق شناسي، پست مدرنيسم و جهاني شدن»، شمس‌الملوك مصطفوي، پژوهشنامة انتقادي متون، ش5، آذر و دي 1396)، («پرسش فلسفي در باب مناسبات مسيحيت و دموكراسي»، مختار نوري، نقد كتاب كلام، فلسفه و عرفان، ش15 و16، پاييز و زمستان 1396)، («جوانه­هاي خشكيده و ميوه­هاي كال: مشتي نمونۀ خروار ترجمۀ پديدارشناسي روح هگل در زبان فارسي»، محمدمهدي اردبيلي، نقد كتاب كلام، فلسفه و عرفان، ش15 و16، پاييز و زمستان 1396)، («معرفي و بررسي نقادانۀ كتاب فلسفۀ رياضيات براون»، حسين بيات، فرهنگ و انديشة رياضي، ش60، بهار و تابستان 1396) و («نقد طبقه­بندي و معرفي رويكردهاي علم ديني و اسلامي سازي علوم»، محمدتقي موحد ابطحي، نقد كتاب كلام، فلسفه و عرفان، ش15 و16، پاييز و زمستان 1396) به مرحله دوم داوري اين دوره جشنواره از نقد كتاب راه يافتند.

بر اساس اين محقق، آئين اختتاميه پانزدهمين دوره جشنواره نقد كتاب با اعلام اسامي برگزيدگان و مقالات شايسته قدرداني، همزمان با هفته پژوهش برگزار خواهد شد.