مطالعه و شناسایى گیاهان مرتعى در ارتفاعات شهرستان بستک


سرپرست اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى بستک از مطالعه و شناسایى گیاهان دارویى و مرتعى در ارتفاعات لاور شیخ و کوه پردى با همکارى اعضاء هیئت علمى مرکز تحقیقات کشاورزى و منابع طبیعى هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر در هرمزگان ؛حامد احمدپورگفت: هر کار اجرایى و اصولى در منابع طبیعى به کتاب برترمه‌ریزى نیاز دارد و کار آیى این کتاب برترمه‌ریزى در گرو شناخت عوامل محیطى و اکولوژیکى سرزمین است تا بر این اساس بتوان راهبرد حفاظت، احیاء، گسترش و بهره بردارى بهینه و مستمر از منابع طبیعى را ساماندهى کرد

 

وی افزود: ٢٨٠ نوع گونه مرتعى در ارتفاعات بستک از انواع گون‌ها، مریم گلى ها، مریم نخودى، مور خوش، مور تلخ، ناگرد، گروج، بادام تلخ، آویشن، آنغوزه و … وجود دارد که داراى خواص مختلف دارویى، صنعتى و علوفه‌اى است.

 

سرپرست اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى بستک با تاکید بر اینکه شناسایى گیاهان مرتعى و وجود اطلاعات از وضعیت پوشش گیاهى هر منطقه این امکان را فراهم می آورد تا بتوان مسائل اکولوژیک مانند حفاظت بیولوژیکى و مدیریت منابع طبیعى را حل نمود افزود: شناسایى پوشش گیاهى و تهیه فلور شهرستان بستک در دستور کار این اداره قرار دارد.