مدت اقامت بیمار در بیمارستان‌ها کاهش یابد


معاون کتاب برترمه‌ریزی و نظارت اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: «در حال حاضر بسیاری از بیمارستانهای کشورهای پیشرفته سعی دارند تا از بستری کردن‌های طولانی بیمار در بیمارستان پرهیز کنند.»

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری کتاب برتر، دکتر سیدمجید صادقی راد، معاون کتاب برترمه‌ریزی و نظارت اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به صحت موضوع کمبود تخت بیمارستانی در کشور، گفت: «امروزه موضوع اندیکاسیون ها و امکانات موجود در تخت های بیمارستانی زیاد مورد توجه قرار نمی گیرند، به طوری که ورودی های بخش های ویژه ممکن است در برخی از موارد بر اساس استانداردهای جهانی صورت نگیرد.»

او همچنین در ادامه افزود: «اگر گام های قبل از بستری شدن بیمار به نحو مطلوب و مناسب برداشته شوند، در فضای ارزیابی افراد و بیماران می توان آن هایی را بستری کرد که ضرورت بیشتری و مناسبی را برای بستری شدن دارند.»

معاون کتاب برترمه ریزی و نظارت اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی با اشاره به گسترش خدمات بیمارستانی در داخل منزل، توضیح داد: «در حال حاضر بسیاری از بیمارستان های کشورهای پیشرفته سعی دارند تا از بستری کردن ها طولانی بیمار در بیمارستان پرهیز کرده و خدمات بیمارستانی را در داخل منزل به فرد بیمار ارائه دهند.»

او همچنین در ادامه اضافه کرد: «متوسط مدت اقامت بیمار در بیمارستان می تواند تاثیر بسیار زیادی را در میزان ارزیابی و استانداردهای آن بیمارستان داشته باشد، به طوری که هر چه مدت اقامت بیمار در بیمارستان کم تر باشد، بیمارستان به استانداردهای مطلوب در دنیا نیز نزدیکتر می شود.»

دکتر سیدمجید صادقی راد همچنین در ادامه افزود: «کاهش مدت اقامت بیمار در بیمارستان های کشور از جمله مواردی است که در بیمارستان های داخلی زیاد مورد توجه قرار نگرفته اند.»

او در خصوص بخش های ویژه بیمارستانی در کشور، تصریح کرد:« متاسفانه موضوع کمبود تخت های بیمارستانی در حال حاضر در بخش های ویژه بیمارستانی بروز بیشتری را دارد، به طوری که تناسب تخت های بخش‌های ویژه با تعداد بیماران تناسبی نامطلوب است.»