عزاداری عاشورای حسینی_ حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)