شور و هیجان هواداران تیم ملی ایران در روسیهویژه کتاب برترمه جام جهانی عنوان کتاب برترمه ای است که خبرگزاری کتاب برتر از ابتدای جام جهانی تا انتهای آن به صورت بسته های خبری، حاشیه ای و گزارشی چند دقیقه ای با حجم پایین برای مخاطبان خود تولید و منتشر می کند.