«شعله ور» قعرنشین فروش سینما


در تازه ترین آمار فروش فیلم های سینمایی هزارپا با ۳۰ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان همچنان در صدر و شعله ور با۲۷۰ میلیون تومان قعرنشین فروش سینما به شمار می رود.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری کتاب برتر؛ در تازه ترین آمار فروش فیلم های سینمایی هزارپا با ۳۰ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان همچنان در صدر و شعله ور با۲۷۰ میلیون تومان قعرنشین فروش سینما به شمار می رود.

هزار پا: ۳۰ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان

همه چی عادیه: ۷۰ میلیون تومان

راه رفتن روی سیم: ۲۵ میلیون تومان

تگزاس: ۱۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان

دشمن زن: ٤ میلیارد و صد میلیون تومان

خاله قورباغه: ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

دارکوب: ۲ میلیارد تومان

تنگه ابوقریب: ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان

دم سرخ ها: ۱ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان

من دیوانه نیستم: ۴۳۰ میلیون تومان

شعله ور: ۲۷۰ میلیون تومان.