سفر معاون اول رییس جمهور به شهرستان پردیس


به گزارش خبرگزار ی کتاب برتر تهران، اسحاق جهانگیری معاون اول و ستاری معاون علم و فناوری رییس جمهور، شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت، مقیمی استاندار تهران و برخی دیگر از مسئولین استانی و شهرستانی از پارک فناوری پردیس و دستاوردهای شرکت های دانش بنیان عضو پارک بازدید و دیدن کردند.