دیدار شاعران و استادان زبان و ادب پارسی با مقام معظم رهبری