دیدار الکساندرکینش با اعضای هیئت علمی موسسه حکمت و فلسفه ایران