خدمات درمانی رایگان دانشجویان علوم پزشکی در روز دانشجو- حاشیه شهر تهرانعکاس:

فاطمه داودی


۵۰ تن از دانشجویان پزشکی گروه جهادی احیاء القلوب ناحیه بسیج سپاه ابوذر در روز دانشجو به مناطق محروم حاشیه شهر تهران، روستای مرتضی گرد مستقر در مدرسه ذولفقاری و روستای لهک خدمت رسانی بهداشتی و درمانی شامل بصورت رایگان پرداختتد.