خدابخش همسفر خبرنگاران شد


استاندار آذربایجان شرقی این بار در اقدامی قابل توجه بازدید آخر سال خود را به همراه خبرنگاران انجام داد تا بعد از بازدید ها در خودرو استاندار بحث های بعد از بازدید ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرنگاران خبرگزاری کتاب برتر در آذربایجان شرقی، امروز 29اسفند ماه طبق روال سال های پیش دکتر مجید خدابخش بازدید از پایگاه نوار مرزی جلفا را در دستور کار خود داشت اما پیشنهاد جالب وی تقدیر خبرنگاران را در پی داشته باشد.

بعد از بازدید ها خبرنگاران به خودروی استاندار آمدند تا در ادامه مسیر به گفت و گو پیرامون بازدید ها بپردازند.

مسیر دوساعته این بازدید به هنگام بازگشت با گفت و گو و خوش و بش و حتی سوال های تند و تیز خبرنگاران همراه بود.