حضور "پریسا یعقوبی" بسکتبالیست در خبرگزاری کتاب برتر