حضور "بهمن محمد رضایی" رییس فدراسیون اسکیت در خبرگزاری کتاب برتر