حسینی رییس شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس شد


سیده فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس IPU برگزیده شد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری کتاب برتر، «علی اصغر یوسف نژاد»، نماینده ساری در مجلس، به عنوان نایب رئیس اول و محمدباسط درازهی نماینده مردم سراوان در مجلس به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.

محمدجواد جمالی نوبندگانی نماینده فسا در مجلس نیز به عنوان دبیر کل شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس IPU برگزید شد.

پروانه مافی نماینده تهران در مجلس هم به عنوان خزانه دار، مهدی فرشادان نماینده سنندج به عنوان دبیر اول و جلیل مختار نماینده آبادان به عنوان دبیر دوم انتخاب شدند.