حاشیه مراسم رونمایی از سند ثبت جهانی چوگان در یونسکو