«جوانشهر» همایش جوانان شهر تهرانعکاس:

ساره سلطانیههمایش جوانان شهر تهران ، «جوانشهر» ، با حضور معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان مهندس تندگویان ، حجت نظری نماینده شورای شهر تهران و فرید الدین موسدی نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان دانشجویی و سیاسی جوان ، در باغ کتاب تهران برگزار شد.