تئاتر خصوصی ناجی نمایش ایرانی رو به زوال


متأسفانه با خبر شدیم که سالن تئاتر پالیز به دلایلی در حال تعطیلی است.

به گزارش خبرگزاری کتاب برتر تماشاخانه پالیز که یکی از سالنهای استاندارد با جذب مخاطب بالا برای اجرای نمایشهای مختلف است این روزها در حال تعطیلی است در حالی که این اتفاق میتواند هر کدام از سالنهای خصوصی تئاتر تهران را تهدید کند چرا که به هر حال سر پا نگه داشتن سالنهای تئاتر خصوصی نیازمند حمایت بخش دولتی است تا این محیط فرهنگی به یک فضای بیزینسی تبدیل  نشود.

با برپا شدن بسیاری از سالنهای تئاتر خصوصی بی شک مخاطب تئاتر چندین برابر قبل شد و تأثیر این پدیده نمایشی بر جامعه بیش از پیش محسوس شد.

در جامعهای که تئاتر در سبد فرهنگی و سرگرمی خانواده وجود دارد شک نکنید که خیلی از رفتارهای غیرفرهنگی و … از آن دور میشود. بی شک تئاتر کمک میکند تا رفتارهای اجتماعی افراد  نیز تحتالشعاع قرار گرفته و عملا میتوان حس کرد که با تعطیل شدن تئاترهای خصوصی  در شهر وضعیت نمایش به وضعیتی همچو قبل تبدیل شود آنگونه که وضعیت معاش هنرمندان تئاتر نیز تحت تأثیر این اتفاق قرار گرفته و عملا یک فرصت مهم فرهنگی از ام القری اسلامی (تهران) گرفته شود. 

بنابراین نیاز است با حمایت از تئاتر خصوصی کمک کنیم تا نمودار علاقه و اشتباق مخاطبان به سالنهای تئاتر بیش از قبل باشد تا حاصل این اتفاق ارتقا سطح فرهنگ مردم کشورمان باشد.

تئاتر خصوصی در سالهای اخیر مخاطبان بسیاری را به سالنهای نمایش کشانده و البته تأثیر بسیاری در وضعیت اقتصادی خانواده این هنر مانا داشته است. بدیهی است که اهالی تئاتر هم میتوانند کمک کنند تا این اتفاق نامبارک رخ ندهد و چراغ تئاتر خصوصی هرگز خاموش نشود.