برگزاری آیین معارفه مدیر عامل جدید سازمان قطار شهری تبریز و حومهعکاس:

علی اصغر فتوت


آیین معارفه مدیر عامل جدید سازمان قطار شهری تبریز و حومه با حضور استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد. در این مراسم مصطفی مولوی به عنوان مدیر عامل جدید این سازمان معرفی شد .