بازدید استاندار تهران از ستاد اجرایی خدمات سفر استان مستقر در آزاد راه تهران _قم