اینجا جهانی در شلمچه است به سوی کربلاعکاس:

علیرضا هنرجویاناین مجموعه حکایت دلدادگانی است که مرز نمی شناسند، رنگ هم، نژاد و زبان و…
اینجا با هر زبان و لهجه که باشی، با هر پرچم و رنگی که باشی، از هر جای این دنیا که آمده باشی، همه در “حُسین” هم زبانیم و همکلام. دیگر نیازی به مترجم نیست، حسین به همه زبان های دنیا و همه زبان های دنیا به حسین ترجمه شده است.
اینجا نه از نفرت خبری است و نه از دشمنی، اینجا از خستگی های دنیا خالی می شوی، اینجا پُر می شوی از عشق، اینجا پُر می شوی از لذت با هم بودن، در کنار هم بودن از هر کجا که باشی، اینجا همه در معنای یکی می شویم و با یک اذان در کنار هم با خدای حسین حرف می زنیم. اینجا یک پرچم است به نام حسین.
اینجا که باشی خوب میفهمی که حسین مرز ندارد، میفهمی حسین پایان ندارد و حسین مصدر جمع است به اندازه خلقت.
اینجا مرکز اجتماع ذره ذره جهان برای رسیدن به حسین کربلاست. اینجا هیچ فَرقی نیست، هیچ اِفتراقی نیست، اینجا جهانی در شلمچه است به کربلا.