افتتاح استخر شنای ورزشگاه شهید طوقانی- حوزه ورزش شمالشرق تهران


88492747

88830950

info@bornanews.irتهران – خیابان شهید مطهری – خیابان فجر – خیابان نظری – انتهای خیابان دلفان – نبش اتوبان مدرس – پلاک 50