آخرین روز از کارگاه برنامه‌ریزی فرهنگی ویژه رویدادهای ترویج کتابخوانی